ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การศึกษาศิลปะของเด็กและเยาวชนไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการประกวดแข่งขันการสร้างสรรค์ศิลปะตลอดมา ศิลปินที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศในปัจจุบัน ส่วนมากเป็นผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขันในระดับเด็กและเยาวชนมาก่อน การประกวดศิลปกรรมทำให้เกิดการพัฒนาทักษะ แนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ จนเป็นผลสัมฤทธิ์แก่เด็กและเยาวชนของชาติ ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนมาก
    โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิดอิสระและจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างมั่นคงตลอดไป  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา มีระบบและมาตรฐานการประกวดศิลปกรรมซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ดีของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าของศิลปะอย่างยั่งยืน
การประกวดมีระเบียบดังต่อไปนี้