รายการศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์ (แนวสร้างสรรค์)
ปีการศึกษา  2551 (รุ่นที่ 9)  

รายการ

รหัสหนังสือ

ผู้สร้างสรรค์

เตวะนพบุรี
ศ. 9-1

นายวุฒิชัย  เคลือบสูงเนิน
นางสาวศศลักษณ์  บริบูรณ์
นายภูมรินทร์  มณีวงษ์

เพลิงนฤตย
ศ. 9-2

นางสาวอาภัสรา  พาพันธ์
นางสาวธาริณี  ใจทอง
นางสาวธารณา  ใจทอง

ปสาทศรัทธา
ศ. 9-3

นางสาวนิธินันท์  แดงโชน
นางสาวสุพัตรา  แสงคำภา
นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
นางสาวสุหรรษา  มะโนศาล

รอยตรารามัญ
ศ. 9-4

นายสิทธิโชค  สุวรรณประเสริฐ
นางสาวณปภัทร  เลิศแล้ว
นางสาวพัชนิตย์  นิรมล

ฮอมฮก
ศ. 9-5

นางสาวดาริกา  คลองน้อย
นางสาวรุ่งนภา  โกสีลารัตน์
นางสาวสุมารินทร์  ไพเราะ

สยามสามฤดู
ศ. 9-6

นายวิศรุต  อาษาศรี
นางสาวนุชนาฏ  สามัญ
นางสาวจุฑามาศ  สามัญ

เอื้องบุปผา  ล้านนาบุรี
ศ. 9-7

นายพัฒนพงษ์  ประจันผล
นางสาวชลิดา  เรืองสม
นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์

รัมภาวาริช
ศ. 9-8

นางสาวพัชรา  เหลืองปทุมทอง
นางสาวมรุธิดา  บุญมงคล
นางสาวสุรีรัตน์  ครองทอง

ผลพร้าว
ศ. 9-9

นายศิรสิทธิ  สิงห์สัตย์
นางสาวอัญชนา  ภู่ขำ
นางสาวอรพรรณ  แก้วมณี
นางสาวปภาวี  มาแสละ

ชาวดอย
ศ. 9-10

นายศิลปะชัย  คุ้มชาติ
นางสาวสสิธร  ธรรมสถิต
นางสาวกฤติศิริณย์  ภักดิ์พูนเสม

บันเทิงเริงกะลา
ศ. 9-11

นางสาวเพชรัตน์  คำสอน
นางสาววรรณณิกา  ไชยสิงห์
นางสาวชลธิชา  ชินกมล
นางสาววันทนา  ครุฑจันทร์

ล่องใต้
ศ. 9-12

นางสาวแสงระวี  อนุกูล
นางสาววชิราภรณ์  แก้วเงือก
นายจิตติพงษ์  จีนประสม
นายไกรศร  จันทน้อย

ปั่นจิหรีด
ศ. 9-13

นางสาวกานต์พิชชา  นพเสาร์
นางสาวทิพสุคนธ์  มอญขันธ์
นางสาวรัชฎาพร  ผลศรีดา

SiteMap
 
 
 
 
new era hats