แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ  2552 - 2555
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จ.พระนครศรีอยุธยา
 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้
ู้         เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 2 - 3 ส.ค. 2553
 โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
         ระหว่างวัึนที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2553
 เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2553
 คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
 เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฎิืบัติการแกนนำในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 ผลการดำเนินงานการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

 ผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2552 รอบ 6 เดือน
 ผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2552 รอบ 9 เดือน
 แบบฟอร์มรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์
           เอกสาร | ภาพกิจกรรม | ผลสรุปโครงการประชุมสัมมนาเพื่อดำเนินการจัดทำ
แผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
           เอกสาร | ภาพกิจกรรม | ผลสรุปโครงการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง
 แบบฟอร์มข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 14 ของสถานศึกษา
 แบบฟอร์มข้อมูลนักเรียนระดับปริญญาตรี ของสถานศึกษา
 แบบฟอร์มบุคลากรที่มีภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี ของสถานศึกษา
 แบบสอบถามที่ใช้ประกอบในการดำเนินการตัวชี้วัด
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 แบบสอบถามความคิดเห็นวิทยากร
 แบบสอบถามเกี่ยวกับอุดมศึกษา
 แบบสอบถามวิจัยเรื่องความพึงพอใจ
 PMQA (การบริหารจัดการภาครัฐ)
         เอกสารประกอบการสัมมนา PMQA   6-7 มกราคม 2552
              - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
              - ลักษณะสำคัญขององค์กร
         ร่างคำตอบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1
              - หมวดที่ 1
              - หมวดที่ 2
              - หมวดที่ 3
              - หมวดที่ 4
              - หมวดที่ 5
              - หมวดที่ 6
 การปฎิบัติคำรับรองปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
        เอกสารประกอบคำบรรยาย
        ตัวชี้วัดที่ 3.1-3.4
        คำรับรองประจำปีงบประมาณ 2552
 ภาพการจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ สบศ.วันที่ 4-5 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมตรัง กทม. 
คลิกเพื่อชมภาพ 
หรือคลิกดาวน์โหลดไฟล์
 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM)
   ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2551
        แบบสอบถามตามตัวชี้วัดต่าง ๆ
        แบบติดตามผลตัวชี้วัดต่าง ๆ (รอบ 1 เดือน )
SiteMap
 
 
 
 
new era hats