สำนักงานอธิการบดีรายละเอียด
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปดูรายละเอียด
ฝ่ายการเงินและบัญชีดูรายละเอียด
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาดูรายละเอียด
ฝ่ายพัสดุดูรายละเอียด
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ดูรายละเอียด

สำนักงานอธิการบดี
     สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๑ มีชื่อเดิมว่า สำนักงานอธิการ เมื่อมีประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้
               ๑. กองกลาง
                                   (๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป
                                   (๒) ฝ่ายการเงินและบัญชี
                                   (๓) ฝ่ายพัสดุ
                                   (๔) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
                                   (๕) ฝ่ายนิติการ
                                   (๖) ฝ่ายกิจการสภา
                                   (๗) ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                                   (๘) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
                                   (๙) ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
               ๒. กองนโยบายและแผน
                                   (๑) ฝ่ายแผนและงบประมาณ
                                   (๒) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
                                   (๓) ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
                                   (๔) ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
               ๓. กองบริการการศึกษา
                                   (๑) ฝ่ายบริการวิชาการ
                                   (๒) ฝ่ายกิจการนักศึกษา
                                   (๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                                   (๔) ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
                                   (๕) ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
                                   (๖) ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
วิสัยทัศน์
     สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ด้วยทีมงานที่มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
พันธกิจ

     ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการ การดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


ข้อมูลติดต่อสถาบัน

สถานที่ตั้ง : เลขที่ ๒ ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์   : ๐๒-๒๒๕-๐๖๐๐ โทรสาร  : ๐๒-๒๒๒-๐๖๗๑

เว็บไซต์    : http://center.bpi.ac.th

SiteMap
 
 
 
 
new era hats