คณะรายละเอียด
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ดูรายละเอียด
คณะศิลปศึกษาดูรายละเอียด
คณะศิลปะวิจิตรดูรายละเอียด

คณะศิลปนาฏดุริยางค์
FACULTY OF MUSIC AND DRAMA

    
 

คณะศิลปนาฏดุริยางค์เป็นคณะวิชาหนึ่งในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีหน้าที่ผลิตศิลปิน นักวิชาการ นักบริหารจัดการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับนาฏศิลป์ชั้นสูงจากวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เป็นเวลา ๒ ปี เปิดการเรียนการสอน ๓ สาขาวิชา คือ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาคีตศิลป์ไทย
     ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (๔ ปี) โดยเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และเริ่มเปิดสอนสาขาวิชาดนตรีไทยและสาขาวิชาคีตศิลป์ไทยในปีการศึกษา ๒๕๔๘
     ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๕๐ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน แขนงวิชาศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสาน และแขนงวิชาศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนเครือข่าย ณ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ปัจจุบัน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (๔ ปี) ประกอบด้วยภาควิชาในสังกัด ๒ ภาควิชา คือ ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ และมี ๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
วิสัยทัศน์
     คณะศิลปนากดุริยางค์ เป็นคณะวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและด้านนาฏดุริยางค์ เป็นผู้นำในการผลิตศิลปิน นักวิชาการ นักบริหารจัดการงานศิลปะที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ประจักษ์สู่สากล
พันธกิจ
     ๑. จัดการศึกษาเพื่อผลิตศิลปิน นักวิชาการ นักบริหารจัดการงานด้านนากศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ที่มีความรู้ ความชำนาญ ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
     ๒. บริการทางวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ที่มีแบบแผนสู่สังคม
     ๓. ส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ นำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ ดุยางคศิลป์ และคีตศิลป์
     ๔. ทำนุบำรุง สืบสานสร้างสรรค์และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สากล
     ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ให้มีประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
     คณะศิลปนาฏดุริยางค์ เปิดการเรียนการสอน ๓ ภาควิชา ๔ สาขาวิชา ดังนี้
     ๑. ภาควิชานาฏศิลป์
               ๑.๑ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
     ๒. ภาควิชาดุริยางคศิลป์
               ๒.๑ สาขาวิชาดนตรีไทย
               ๒.๒ สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย
     ๓. ภาควิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
               ๓.๑ สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
                         ๓.๑.๑ แขนงวิชาศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสาน (ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดและวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์)
ผลการดำเนินงาน
     ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดังนี้
     ๑. โครงการต้นกล้าอาชีพ
     ๒. โครงการอบรมเครือข่ายด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์
     ๓. โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
     ๔. การจัดทำองค์ความรู้ละครศรีธรรมาโศกราช
   ๕. ค่ายศิลปิน : นาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์
     ๖. โครงการเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ด้านนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์
     ๗. โครงการศิลปนาฏดุริยางค์สัญจร
 
ข้อมูลติดต่อคณะ
สถานที่ตั้ง : เลขที่ ๒ ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์  ๐๒-๒๒๔-๔๔๗๐๔ ต่อ ๖๐๖,๐๒-๒๒๕-๒๑๐๓ โทรสาร : ๐๒-๒๒๕-๒๑๐๓
เว็บไซต์ : http://fda.bpi.ac.th
SiteMap
 
 
 
 
new era hats