วิทยาลัยรายละเอียด
วิทยาลัยช่างศิลปดูรายละเอียด
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ดูรายละเอียด
วิทยาลัยนาฎศิลปดูรายละเอียด
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดดูรายละเอียด
วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยดูรายละเอียด


วิทยาลับช่างศิลป์
          วิทยาลัยช่างศิลปมีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนศิลปศึกษา” ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๙๕ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๕ เป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ทั้งศิลปะไทย และศิลปะสากล
          ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ กำหนดฐานะเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีชื่อว่า “โรงเรียนศิลปศึกษาเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร” และย้ายมาสังกัดกองหัตถศิลปะ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ กระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้มีการเรียนการสอนอาคารเรียนร่วมกับ โรงเรียนนาฏศิลป โดยเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง (ป.ป.ช.) และต่อมาเปิดหลักสูตรประโยคมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๗ จนปีการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูงเป็นรุ่นแรก
          ต่อมาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนช่างศิลปขึ้นเป็น “หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๓๙ (ศ.ปวช.)” และหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ศ.ปวส.)
          ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ วิทยาลัยช่างศิลป ย้ายต้นสังกัด จากสถาบันศิลปกรรมมาเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
          ต่อมาวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ วิทยาลัยช่างศิลปและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แยกมาจากกรมศิลปากร และ พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยาลัยช่างศิลป์ปรับโครงสร้างการบริหารตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยจัดให้มีการสรรหาผู้บริหารระดับผู้อำนวยการขึ้นปละผู้อำนวยการคนแรกคือนางสมบัติ  กุลางกูร

วิสัยทัศน์
          วิทยาลัยช่างศิลป์เป็นสถาบันจัดการศึกษาด้านศิลปกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาด้านศิลปกรรมระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพ
     เป็นที่ยอมรับ  ระดับชาติและนานาชาติ
๒. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมอย่างมีคุณค่า
๓. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการด้านศิลปกรรม
๔. อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรม
การจัดการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปมีการจัดการเรียนการสอน ๒ ระดับ คือ
๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งใช่ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ๓ ปี
๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในหลักสูตรศิลปกรรม (ศ.ปวส.) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ๒ ปี ให้มีสาขาวิชาต่างๆ ให้เลือกเรียน ๘ สาขา จิตกรรม ปติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย ออกแบบตกแต่ง สถาปัตยกรรมไทย ช่างสิปปหมู่ (ช่างเขียน ช่างรัก ช่างปั้น)
ผลการดำเนินงาน
๑.  งานเขียนฉากบังเพลิงพระเมรุ สมเด็จพระศรีนคริทนรทราบรมราชชนนี
๒.  งานเขียนฉากบังเพลิงพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
       กรมหลวงนราธิวาสราชนครรินทร์
๓.  โครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ ณ อุทยาน ร.๒
๔.  โครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก
 
ข้อมูลติดต่อ
สถานที่ตั้ง : เลขที่ ๖๐ ถนนหลวงพรต เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๓๒๖-๔๐๐๒-๔  โทรสาร :๐๒-๓๒๖-๔๐๑๓
เว็บไซต์ : http://cfa.bpi.ac.th
 
SiteMap
 
 
 
 
new era hats