แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
คำชี้แจง แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพละความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย
1.1 สถานะภาพ
 •  1. ผู้บริหาร
 •  2. อาจารย์ (บุคลากรสายวิชาการ)
 •  3. เจ้าหน้าที่ / พนักงาน (บุคลากรสายสนับสุนน)
 •  4. นักศึกษา
1.2 คณะ / หน่วยงานที่สังกัด
1.3 วัตถุประสงค์ของการใช้บริการระบบสารสนเทศ
 •  1. สืบข้อมูล
 •  2. ใช้ในการวางแผน / ประกอบการตัดสินใจ
  / ประกอบการทำงานตามพันธกิจ
 •  3. กรอก / บันทึกข้อมูล
 •  4. อื่นๆ
1.4 ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
 •  1. 1 - 5 ครั้ง / สัปดาห์
 •  2. 5 - 10 ครั้ง / สัปดาห์
 •  3. มากกว่า 10 ครั้ง / สัปดาห์
กรุณากรอกแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นตามความพึงพอใจในแต่ละระดับ
ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก ระดับ 4 หมายถึง ดี ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
2.1 ความพึงพอใจในการใ้ช้บริการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
รายการประเมินดีมากดีปานกลางพอใช้ควรปรับปรุง
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบข้อมูล
ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบฐานข้อมูล
ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล
ความหลากหลายของข้อมูล
การใช้งานประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
2.2 ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
รายการประเมินดีมากดีปานกลางพอใช้ควรปรับปรุง
ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
ประสิทธิภาพ/ ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
ข้อมูลมีึความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน
ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
ลักษณะข้อมูลแพร่ข้อมูลสู่ภายนอกหน่วยงาน
มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
 
SiteMap
 
 
 
 
new era hats