สรุปผลการปฏิบัติงานราชการ

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสถาบันอุดมศึกษา
(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดที่นี่...


สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสถาบันอุดมศึกษา
(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลดที่นี่...

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสถาบันอุดมศึกษา
(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ดาวน์โหลดได้ที่นี่

…………………………………………………………………………………………………………………………
หน่วยงาน : สำนัก งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

 
 
SiteMap
 
 
 
 
new era hats