แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พ.ศ.2553 2556 (ฉบับปรับปรุง)

วิสัยทัศน์ (vision)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ”
 
พันธกิจ (mission)
1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพ เป็นที่ 
     ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
 
ปณิธาน 
มุ่งมั่นศึกษาส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
           
วัตถุประสงค์(Objective)
 ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 สถาบันฯ มีอำนาจหน้าที่ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์       ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำการสอนทำการแสดง ทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น สรุปเป็นกิจกรรมหลักได้ดังนี้
             1.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูง (ระดับปริญญาเอก)
             2.สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บริการวิชาการแก่สังคม
             3.ส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
 
 
เป้าหมายสู่ความสำเร็จ
            เป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
 
 
ค่านิยมหลัก

WE ARE WINS
W =  Wisdom                                           มีจิตวิญญาณแห่งภูมิปัญญา
E  =  Efficiency in Education of Arts       มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาทางด้านศิลปะ
A  =  Academic Excellence                     ความเป็นเลิศทางวิชาการ
R  =  Read for Development                  การอ่านเพื่อพัฒนา
E  =  Equality by Teamwork                   ความเสมอภาคในการทำงานโดยเน้นการทำงานเป็นทีม
W =  Willful by Integrity and Mora       มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานโดยยึดความชอบธรรมอย่างเต็มศักยภาพ
I   =  Improve Ourselves                       การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
N  =  Network and Communication        การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S  =  Successful by Good Governance    ความสำเร็จร่วมกันโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 

SiteMap
 
 
 
 
new era hats