แบบฟอร์มคำของบประมาณประจำปี 2555
   รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2554
  งบลงทุนงบประมาณ ประจำปี 2554
   แจ้งการจัดสรรและตัดโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักเรียน
      นักศึกษาผู้มีีความสามารถพิเศษ
   แจ้งการจัดสรรและตัดโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับ
      นักเรียนนักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษาที่ 1/2553
   ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มรายการที่ดินสิ่งสร้างตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
      รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 255
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่...
   ขอแจ้งรายการที่ดินสิ่งก่อสร้างตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      ประจำปีงบประมาณ2554
   ขอข้อมูลเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณพ.ศ.2554
      ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
   มาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
     ปี 2553
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงาน รต.1-4 ที่นี่...
   ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษากรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้า
      ของข้าราชการ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่จะศึกษาต่อใน
      ระดับปริญญาโท - เอก (เฉพาะผู้ที่ยื่นขอรับทุน)
   แจ้งตัดโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียน
      นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
   แนวปฎิบัติเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี)
   การดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
   คู่มือเรียนฟรี 15 ปี ขั้นพื้นฐาน
   คู่มือเรียนฟรี 15 ปี อาชีวศึกษา
   แนวปฎิบัติเกี่ยวกับงบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปี
   ตารางแบบฟอร์มกรอกจำนวนนักเรียนมัธยมต้น - ปริญญาตรี
      และจำนวนนักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
   ตารางแบบฟอร์มทุนปริญญาโท - เอก
   ข่าวดี ข่าวด่วน ของข้าราชการในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
SiteMap
 
 
 
 
new era hats