1. สรุปรายการเอกสาร 

2. คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ 
               สายงานการสอน 
               สายงานบริหารสถานศึกษา 
               สายงานนิเทศการศึกษา 
               สายงานบริหารการศึกษา (สำหรับสำนักงาน กศน.) 
               สายงานบริหารการศึกษา (สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
3. แบบเสนอขอรับการประเมิน
               แบบ ก.ค.ศ.1 
               แบบ ก.ค.ศ. 1-1
4. แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน 
               แบบ ก.ค.ศ.2 
               แบบรายงานฯ ชำนาญการ (ก.ค.ศ.3)
                        - สายงานการสอน
                        - สายงานบริหารสถานศึกษา
                        - สายงานนิเทศการศึกษา
              แบบรายงานฯชำนาญการพิเศษขึ้นไป
                        - แบบ ก.ค.ศ. 3-1
                        - แบบ ก.ค.ศ. 3-2 
                        - แบบ ก.ค.ศ. 3-3
                        - แบบ ก.ค.ศ. 3-4
                        - แบบ ก.ค.ศ. 3-5


SiteMap
 
 
 
 
new era hats