ข้อมูลการเงินอุดมศึกษา ประจำปี 2553
 ข้อมูลหลักสูตร ประจำปี 2553 
 ข้อมูลรายบุคคลบุคลากรทางการศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2553
 ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา ประจำปี 2553

 แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
 แบบฟอร์มข้อมูลโครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
   และผู้เรียนในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

 แบบฟอร์ม จำนวนนักเรียน-นักศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2553 

แบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ร่วมงานเกี่ยวกับอาจารย์ผู้่สอน 
 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
 สรุปผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
 เอกสารงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์  DOWNLOAD!

 

SiteMap
 
 
 
 
new era hats