ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว
เพศ :
ชาย   หญิง
อายุ :
ที่อยู่ :
ภูมิลำเนา :
การศึกษา :
1. ไม่เคยเรียนหนังสือ 2. ประถมต้น (ป.1-ป.4) หรือเทียบเท่า
3. ประถมปลาย (ป.6) หรือเทียบเท่า 4. มัธยมต้น หรือเทียบเท่า
5. มัธยมปลาย/ ปวช. หรือเทียบเท่า 6. อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า
7. ปริญญาตรี 8. ปริญญาโท
9. ปริญญาเอก 10. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
อาชีพ :
1. ผู้ประกอบด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
          ประมง แปรรูปสินค้า-เกษตรกรชุมชนเลี้ยงไหม ทำนาเกลือ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกต้นไม้
          เพาะขยายพันธุ์พืช/สัตว์ ฯลฯ
2. ผู้ใช้แรงงาน/ รับจ้างทั่วไป/ คนงาน
3. พนักงาน/ ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
4. รับจ้างเอางานมาทำที่บ้าน
5. แม่บ้าน
6. ผู้ประกอบด้านธุรกิจบริการ เช่น ค้าขาย ขนส่ง สื่อสาร คมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ นำเข้า ส่งออก ค้าส่ง         ท่องเที่ยว ก่อสร้าง ร้านอาหาร การเงิน การบัญชี แพทย์ พยาบาล ทนายความ สื่อมวลชน และอื่น ๆ
7. รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ หน่วยงานของรัฐ
8. ข้าราชการบำนาญ
9. ผู้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม สีข้าว เครื่องหนัง เหมืองแร่ ย่อยหิน อัญมณี เครื่องประดับ รถยนต์และอะไหล่ สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ เคมี ยางธรรมชาติ ปูนซิเมนต์ วัสดุก่อสร้าง โลหะ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ
10. องค์กรเอกชน (NGOs) ด้านสังคม เช่น กลุ่มการพัฒนาชุมชน การสาธารณสุข การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา สงเคราะห์คนพิการ พัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ การพัฒนาแรงงาน คุ้มครองผู้บริโภคเป็นต้น
11. องค์กรเอกชน (NGOs) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำ
           ทะเล อากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และอื่น ๆ
12. ครู/ อาจารย์/ นักวิชาการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. พระสงฆ์/ นักบวช/ ครูสอนศาสนา
14. นักเรียน นิสิต นักศึกษา
15. สมาชิกพรรคการเมือง
16. อดีต ส.ส./ อดีต ส.ว.
17. นักการเมืองท้องถิ่น (ทั้งอดีตและ ปัจจุบัน)
18. ไม่ได้ทำงาน ว่างงาน
19. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
SiteMap
 
 
 
 
new era hats