รายชื่อนักวิจัย

# ชื่อ หน่วยงาน ใส่เลขที่บัตรประชาชน
เพื่อแก้ไข/พิมพ์ใบลงทะเบียน
1นางสาว ดวงเดือน แสงเมืองวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
2นาย ทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กุลมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
3นาง เหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
4นาย เอกชัย ปราบปัญจะวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
5นาย ณัฐวุฒิ แต่งวัฒนไพบูลย์คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
6ดร. จุลชาติ อรัณยะนาคสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
7นาย พีรวัฒน์ อินนุพัฒน์วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
8ดร. วัยวุฒิ บุญลอยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
9นางสาว เพทาย เชื้อพูลมหาวิทยาลัยมหิดล
10นาง กาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
11นาย วิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
12นางสาว น้ำเพชร เทศะบำรุงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13นาง ธนันญภา บุญมาเสมอวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
14นางสาว สุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
15นาง อิสรีย์ ฉายแผ้ววิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
16นาย ชูเกียรติ สุทินวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
17นาย จักกฤษณ์ วัฒนากูล บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
18นาย ณรงค์เดช หมอกเมฆบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
19นาย โยธิน พลเขตวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
20นาย ไทยโรจน์ พวงมณีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
21นาง จุฬาลักษณ์ สุทินวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
22นางสาว พนิดา บุญทองขาววิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
23นางสาว สุวรรณี อัศวกุลชัยUTCC
24นางสาว จุฑาทิพย์ สุขขุมบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
25นาย สุราช ใหญ่สูงเนินบัณฑืตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
26นาย ธานินทร์ โสภิกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
27นาย ศาสตรา เลาสูงเนินบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
28นางสาว พัชรินทร์ อนวัชประยูรวิทยาลัยช่างศิลป
29นาย นายนรวีร์ โชติวรานนท์วิทยาลัยช่างศิลป
30นาง จินตนา สายทองคำคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
31นางสาว เพ็ญศิริ ทองทวีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
32ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
33นาง พร ยงดีวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
34ดร. เขมิกา ธีรพงษ์มหาวิทยาลยกรุงเทพ
35นางสาว มณี เทพาชมภูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
36นาง วรรณา แก้วกว้างวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
37นางสาว ชญานุช วีรสารภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
38นาย กณพ กิ้มเฉี้ยงโรงเรียนวัดบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี
39นาย ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
40นางสาว พิมพลักษณ์ ไชยเศรษฐกระทรวงสาธารณสุข
41นาย กิตติคุณกฤดากร สุขปัญญาโรงเรียนกบินทร์วิทยา
42นางสาว เมรี่ หนุ่มพอเด็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
43นางสาว ศันสนีย์ รุ่งเรืองสาครวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
44นาย สาทิด แทนบุญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
45นาง อัจจิมา เจริญจิตร ตนานนท์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
46นาย จตุพล โนมณีโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล
47นาย สักชาติ ศรีสุขคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
48พระมหา สุริยา คั้นพ๊าบ (แสงอินตา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
49 ศุภชัย สิงห์เถื่อนกรมศิลปากร
50นาย กฤตวิทย์ ภูมิถาวรมหาวิทยาลัยมหิดล
51นาง กุสุมา พรหมคุณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
52นาง เนตรนิภา เจียมศักดิ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
53นาย ดิฐพงษ์ อุเทศธำรงสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธ
54นางสาว ยุวดี พลศิริสาขานาฏศิลป์ คณะมนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 32
55นาย นันทวุฒิ สิทธิวังคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลากลับหน้าแรก