ข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดโครงการงานวิจัย
รูปแบบการเขียนบทความ
ผู้ที่เกิน 100 ท่าน กรุณาชำระเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา
ชื่อบัญชี เงินรายได้การบริการทางวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ของสำนักงานอธิการบดี
เลขที่บัญชี 982-8- 045-00- 1
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail: edsbpi2559@gmail.com
 


ผลการประชุม ครั้งที่ 1

ปิดรับการลงทะเบียน

รายชื่อนักวิจัย (55 ท่าน)
ปิดรับการลงทะเบียน

รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน (165 ท่าน)