รายชื่อนักวิจัย

# ชื่อ หน่วยงาน ใส่เลขที่บัตรประชาชน
เพื่อแก้ไข/พิมพ์ใบลงทะเบียน
1นาย โยธิน พลเขตวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. นพคุณ สุดประเสริฐคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3นาย มนัญชยา เพชรูจีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
4นางสาว พนิดา บุญทองขาววิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
5นางสาว น้ำเพชร นกศิริมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6นาย ธาณี แสงอรุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7นาย สันติ เสงี่ยมงามวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
8นาง กาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลปสุพพรณบุรี
9นางสาว สุนันทา เงินไพโรจน์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
10นาย สุขสันติ แวงวรรณวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
11นาย ศักดิ์ชาย บุญอินทร์วิทยาลัยช่างศิลป
12นางสาว ทัศนีย์ กรัณฑรัตน์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
14นาย วีระศักดิ์ กลั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
15ว่าที่ร้อยตรี ธวัช เติมญวนวิทยาลัยนาฏศิลป
16นาย วิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลปสุพพรณบุรี
17นาง แพรภัทร ยอดแก้วคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
18นาย พิเศษ โพพิศวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
19นาย บัณฑิต เข็มทองคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
20นาย พลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
21นาย ธนากร ภู่ภูวเศรษฐาวรมหาวิทยาลัยนเรศวร
22นางสาว วีรภัทร จินตะไลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23นางสาว วิรดี จินตะไลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรขา อินทรกำแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
25นาย สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
26นาย ญาณภัทร ยอดแก้วสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
27นางสาว ณัฐธัญ อินทร์คง
28นาย โอภาส นุชนิยมคณะศิลปวิจิตร
29รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริมงคล นาฏยกุลภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30นาง เมตตา สุวรรณศรวิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
31นาย ฉลองเดช คูภานุมาตคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32นางสาว อรณิช ทองสุวรรณมหาวิทยาลัยศิลปากร
33ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยงคณะศิลปศึกษา
34นาง ทิพวรรณ ทั่งมั่งมีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35 สุปรีติ อังศวานนท์คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
36นางสาว ศันสนีย์ รุ่งเรืองสาครวิทยาลัยช่างศิลป
37นาง ธนันญภา บุญมาเสมอวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
38นาย ประกิจ พงษ์พิทักษ์วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
39นางสาว เนตรนิภา ชาอ้ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
40นาย สาทิด แทนบุญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
41นาย รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
42นางสาว สุวรรณี ชูเสนคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบับัณฑิตพัฒนศิลป์
43นาย บุญเสก บรรจงจัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์
44นาง กรวิภา กิจพิทักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
45นาง ปัทมา แสนเมธามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
46นาง ผาณิตดา วงศ์ขจรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
47นาย ณรงค์รัชช์ วรมิตรไมตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
48ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาพร ฉายะรถีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
49นางสาว ปนัดดา เขียวชะอุ่มโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี
50นาง ธิณัฐรัตน์ สิงห์แก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
51นาย อังคาร อยู่ลือมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
52นางสาว สุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
53นาย อนัส มาลาวงษ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
54ผศ. คำนึง สุขเกษมวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
55นางสาว อรอุมา สุขิตโภคากุลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กลับหน้าแรก