bannerinside_cdanr

แบบสอบถามสาขานาฏศิลป์ไทย

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนเงิน อาจารย์ผู้สอน
300-11001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) 900

นายอิทธิพัทธ์  ขรึมสันเทียะ

นายชรินทร์ จำปี

300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 (3-0-6) 900 นายธนพจน์ โพสมัคร
300-21003 ภาษาและวัฒนธรรม  3 (2-2-5) 900 นางสาวอารีย์  แก้วคง
201-22XXX

ทักษะนาฏศิลป์ 1ละครพระนางโขนพระโขนยักษ์โขนลิง

3 (0-6-3) 900

นางพนารัตน์ ศีลแสนนางสาวหฤทัย  นัยโมกข์

นายกฤษฤเตชิณฐ์ เสกฐาโชติฎจินดิ

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี

นายพิเชษฐ์ อ่อนสำลี

301-22002 กายวิภาคสำหรับนาฏศิลป์ 2 (2-0-4) 600 นายอิทธิพัทธ์  ขรึมสันเทียะ
301-22010 ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 2 (1-2-3) 600 นางพิจิตรา  พลอยเพิ่มพูล
301-22018 บุคคลสำคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป์ 2 (2-0-4) 600 นายพงศกร ทิพยะสุขศรี
301-22019 เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง 2 (1-2-3) 600 นายพิเชษฐ์ อ่อนสำลี
303-30005 เพลงร้องสำหรับเด็ก 2(0-4-2) 600 นางสาวชมพูนุท ประทุมวงศ์
รวม 22 6,600  

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนเงิน อาจารย์ผู้สอน
300-12001 คณิตศาสตร์และสถิติ 3 (3-0-6) 360 นางสาวเพชรัตน์  สูนย์รัมย์
300-13002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) 360 นางพิจิตรา  พลอยเพิ่มพูน
300-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5) 390 นายพิเชษฐ์ อ่อนสำลี
300-21014 การจัดการความรู้            2(2-0-4) 240 นางศุภรัตน์  ทองพานิชย์
201-22xxx

ทักษะนาฏศิลป์ 3 (ละครพระนาง)

ทักษะนาฏศิลป์  3  (โขนลิง)

3 (0-6-3) 450

นางศุภรัตน์  ทองพาณิชย์

นางวิลาวัณย์ อ่วมอุไร

นายพิเชษฐ์ อ่อนสำลี

301-22011 ระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นบ้าน 3 (0-6-3) 450

นางสาวจุฑารัตน์  บำรุงธนทรัพย์

นายสมศักดิ์ บัวบุตร

301-22016 ดนตรีสำหรับครูนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 270

นายวิษณุนารถ วุฒิกนกกาญจน์

นายคฑายุทธ  ผาผง

301-22032 การออกแบบฉากและแสงบนเวที 2 (1-2-3) 270 นายพงศกร ทิพยะสุขศรี
รวม 21 …..  

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนเงิน อาจารย์ผู้สอน
300-13001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 360 นางสาวอารีย์ แก้วคง
300-15001 ผู้นำนันทนาการ 2(1-2-3) 270 นายธนพจน์ โพสมัคร
300-21008 การวัดและประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4) 240 นางสาวณัฐพัชร ภูพวง
300-21005 การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 360

นางวนิชา นิติธรรม

 นางศิริพร ภักดีจอหอ

301-22003 จารีตนาฏศิลป์ไทย 2(2-0-4) 240 นายสมพร เที่ยงแช่ม
301-22012 การฝึกประสบการณ์การแสดง 1 3(0-6-3) 450

นางศิริเพ็ญ แก้วดี

นายกฤษฤเตชิณฐ์ เสกฐาโชติฎจินดิ

นายพิเชษฐ์ อ่อนสำลี

201-22001 วรรณคดีการละคร 1 2(2-0-4) 240 นางวิลาวัณย์ อ่วมอุไร
301-22018 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานนาฏศิลป์และดนตรี 2(2-0-4) 240 นายพิเชษฐ์ อ่อนสำลี
303-30004 ทักษะกลองยาว    2(0-4-2) 300 นายจักรกฤษณ์ เส็งกลิ่น
รวม 21 ……  

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนเงิน อาจารย์ผู้สอน
300-11003  เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 360 นางสาวกนกทิพย์ ประเสริฐ
300-21011 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 240

นายทูลทองใจ  ซึ่งรัมย์

นางศิริพร ภักดีจอหอ

300-21003 ความเป็นครู 3(3-0-6) 360 นายอิทธิพัทธ์  ขรึมสันเทียะ
300-21027 การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(2-0-4) 240 นางศุภรัตน์  ทองพานิชย์
301-22006 การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ 2(0-4-2) 300 นางพนารัตน์ ศีลแสน
301-22014 ทักษะการสอนนาฏศิลป์ 1 3(0-6-3) 450

นางสาวนนทลี  รัตนพันธุ์

นางสาววิภาพร  ฝ่ายเพีย

301-22009 การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา 3(3-0-6) 360 นายสาวหฤทัย  นัยโมกข์
303-30002 

ทักษะขลุ่ย

2(0-4-2) 300 นายยงยุทธ  ไปรสุข
รวม 20 ……………

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

ชั้นปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนเงิน อาจารย์ผู้สอน
300-21014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-12-6) 900

นายอิทธิพัทธ์  ขรึมสันเทียะ

นางศุภรัตน์  ทองพานิชย์

รวม 6 900

Weblink