bannerinside_cdaat
  • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ข้อมูลพื้นฐาน o1 โครงสร้าง o2 ข้อมูลผู้บริหาร o3 อำนาจหน้าที่ o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน o5 ข้อมูลการติดต่อ - แผนที่ - ติดต่อสถาบัน o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กฎหมายลูก และการบริหารทรัพยากรบุคคล (หน้า1-102) - ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา (หน้า 103-145) - ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการเงิน (หน้า 146-174) - กฎหมายที่เกี่ยวข

Weblink