bannerinside_cdasp

ข่าวการศึกษา

  • ลิ้งสำหรับข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือเข้าศึกษาต่อระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ประกาศผลในเวลา 12.00 น. และมอบตัว ในเวลา 13.00 น. โดย ให้เตรียมสำเนาเอกสารของนักเรียน และผู้ปกครองมาพร้อมในการมอบตัวในวันและเวลาดังกล่าว คลิ๊ก https://drive.google.com/file/d/1v2ICvnWAhAcv8AvseSsEQAE99SNqr4zr/view?usp=sharing

  • วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วม การประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง (เพลงอีแซว) พร้อมเงินรางวัล โล่และเกียรติบัตร โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรมกิจกรรมที่ ๑ การประกวดปลุกจิตสำนึกร่วมต้านการทุจริตด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม         ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ นณ ศูนย์จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี (มินิเธียเตอร์) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี การประกวดออกเป็น ๒ ระดับ  คือ ระดับ ประถมศึกษา   และระดับมั

  • วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และประกาศนียบัตรวิชาชีพนาฏดุริยางคศิลป์ (ปวช.ปีที่ 1)    ลิ้งค์สำหรับดาวโหลดรายละเอียดการรับสมัคร และ ใบสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/1uT3Zny9Xjc0zlOGH_O1recf3_E59Z2dn?fbclid=IwAR0o_EWfm3LXEcPhtFPEaoUNNQeYus4SGgmSpGfV8fa58bzsB9PkCkDKdGU  

  • ลิ้งค์สำหรับดาวโหลดประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) เปิดรับเฉพาะหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(5ปี) สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ทั้งแขนงวิชาดนตรีไทย และ คีตศิลป์ไทย เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 คลิ๊ก https://drive.google.com/drive/folders/10sTu7myP20fOkMpyQcPVVRC6PTiYynJl?usp=sharing

  • ลิ้งค์สำหรับดาวโหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก https://drive.google.com/open?id=15gOGuyay8LlM6-vEM2o5yhKiiy6VWsbv กำหนดสอบคัดเลือก ประกาศผล พร้อมมอบตัว ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ให้เตรียมหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัวมาพร้อมในวันสอบคัดเลือก ดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน ทั้งของนักเรียน และผู้ปกครอง สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของนักเรียน และผู้ปกครอง ใบรับรองแพทย์ รูปถ่าย 1

Weblink