การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 - แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ความเสี่ยงการทุจริต และการป้องกันควบคุม

  • - ความเสี่ยงการทุจริต และการป้องกันควบคุม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี 2563  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - รายงานผลการดำเนินกิจกรรม โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 2 เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อต้านการทุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 2 เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อต้านการทุจริต วิทยาล

Weblink