แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2552 - 2555
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 2 - 3 ส.ค. 2553

โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2553

เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2553

คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฎิืบัติการแกนนำในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผลการดำเนินงานการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2552 รอบ 6 เดือน

ผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2552 รอบ 9 เดือน
แบบฟอร์มรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

เอกสาร | ภาพกิจกรรม | ผลสรุปโครงการประชุมสัมมนาเพื่อดำเนินการ จัดทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เอกสาร | ภาพกิจกรรม | ผลสรุปโครงการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 14 ของสถานศึกษา
แบบฟอร์มข้อมูลนักเรียนระดับปริญญาตรี ของสถานศึกษา
แบบฟอร์มบุคลากรที่มีภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี ของสถานศึกษา

แบบสอบถามที่ใช้ประกอบในการดำเนินการตัวชี้วัด
แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบสอบถามความคิดเห็นวิทยากร
แบบสอบถามเกี่ยวกับอุดมศึกษา
แบบสอบถามวิจัยเรื่องความพึงพอใจ

PMQA (การบริหารจัดการภาครัฐ)
เอกสารประกอบการสัมมนา PMQA 6-7 มกราคม 2552
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- ลักษณะสำคัญขององค์กร
ร่างคำตอบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1
- หมวดที่ 1
- หมวดที่ 2
- หมวดที่ 3
- หมวดที่ 4
- หมวดที่ 5
- หมวดที่ 6

การปฎิบัติคำรับรองปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เอกสารประกอบคำบรรยาย
ตัวชี้วัดที่ 3.1-3.4
คำรับรองประจำปีงบประมาณ 2552

ภาพการจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ สบศ.วันที่ 4-5 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมตรัง กทม. คลิกเพื่อชมภาพ หรือคลิกดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2551
แบบสอบถามตามตัวชี้วัดต่างๆ
แบบติดตามผลตัวชี้วัดต่าง ๆ (รอบ 1 เดือน )

Weblink