images 2

รายการเอกสาร

วัน/เดือน/ปี เอกสารดาวน์โหลด


แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน ครูและอาจารย์)

     11 เมษายน 2562              ดาวน์โหลด

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
     11 เมษายน 2562
             ดาวน์โหลด

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
      11 เมษายน 2562
             ดาวน์โหลด

แบบคำขอใช้บริการ G-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)(สพร)
      20 มกราคม 2561              ดาวน์โหลด
 
เอกสารประกอบการอบรม Active Learning ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560
6 ธันวาคม 2560
               ดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถาบันฯ
         19 มิถุนายน 2553                   ดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้บริการ Internet & Wifi Internet
         19 มิถุนายน 2553                   ดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์มขอใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
         19 มิถุนายน 2553                   ดาวน์โหลด

 
แบบฟอร์มคำขอใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (อีเมล์ภาครัฐ)

        19 มิถุนายน 2553                   ดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่นๆ
        19 มิถุนายน 2553                   ดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์มเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
        19 มิถุนายน 2553                   ดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์มแจ้งซ่อม/ติดตั้ง วัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Hardware, Software,Network) และอุปกรณ์อื่นๆ
        19 มิถุนายน 2553                   ดาวน์โหลด
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Weblink