bannerinside_fda

ผู้ที่มีความประสงค์ เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเช่น "ว่าที่ร้อยตรี"

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเช่น "ว่าที่ร้อยตรี" ส่งเอกสารที่ฝ่ายทะเบียนฯ (ศาลายา)ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เท่านั้น ซึ่งจะรับพิจราณาเอกสารเฉพาะใบคำสั่งแต่งตั้งยศและหนังสือรับรองแต่งตั้งว่าที่ร้อยตรีเท่านั้นสามารถดูตัวอย่างได้ในเอกสารแนบหากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ เบอร์ติดต่อ 02-482-2176-78 ต่อ346สามารถส่งได้ในวันและเวลาราชการ *หมายเหตุ ได้เฉพาะแต่งตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและการขานชื่อเท่านั้น

ตัวอย่าง

 fda001.jpgfda002.jpg

 

24 กรกฎาคม 2559

Weblink