banner

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  •        วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีมีความประสงค์ที่จะซื้อครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ) พร้อมกระบะหลังคาโดยสาร จำนวน  1  คัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ >> อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ <<  

  •   >> วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 อัตรา คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่ <<

  • <<ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่>>

  • ( สำเนา ) ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (ไทย-สากล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                  วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้   ๑.  ครุภัณฑ์ดนตรี (ไทย) จำนวน ๒๔   รายการ ๒.  ครุภัณฑ์ดนตรี (สากล) จำนวน ๕   รายการ                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑.

  • ( สำเนา ) ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องแต่งกายโขน-ละคร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                  วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้    เครื่องแต่งกายโขน - ละคร จำนวน ๑๖   รายการ                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย        

  • แบบปรับปรุงอาคารเรียน 1 (ใหม่) 1 มีนาคม 2560

  • แบบโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1

  • กำหนดยื่นซองสอบราคา    ในวันที่   9   ธันวาคม  2559  ถึงวันที่  26  ธันวาคม  2559ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา 16.30 น.   ณ  ห้องพัสดุวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  เลขที่  121/9  ถนนรามเดโช  ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 27  ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม 1  อาคารเอนกประสงค์  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี              ผู้สนใจ  ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ห้องพัสดุ  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  121/9 ถนนรามเดโช  ตำบลทะเลชุบศร  อำเ

  • กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องพัสดุวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เลขที่ 121/9 ถนนรามเดโชตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ผู้สนใจ ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ห้องพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 121/9 ถนนรามเดโช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวั

Weblink