ประกาศยกเลิกการจ้างปรับปรุงหอศิลป์ (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

Weblink