ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ยกเลิกการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์)

Weblink