ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

Weblink