ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารหอสมุดสารสนเทศ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Weblink