ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักครูภาควิชาศึกษาทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Weblink