สั่งพิมพ์หน้านี้

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทย

 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  แขนงวิชาดนตรีไทย

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนเงิน อาจารย์ผู้สอน
300-11001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) 900

นายอิทธิพัทธ์  ขรึมสันเทียะ

นายชรินทร์ จำปี

300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3 (3-0-6) 900 นายธนพจน์ โพสมัคร
300-21003 ภาษาและวัฒนธรรม  3 (2-2-5) 900 นางสาวอารีย์  แก้วคง
303-22025 ทักษะเพลงไทย 1 2 (0-4-2) 600

นายจักรกฤษณ์ เส็งกลิ่น

นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรี

นายยงยุทธ  ไปรสุข

นายกฤษณะ จาตุรัส

นางสาววาสนา  ร่มโพธิ์

303-22018 ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู  1 2 (0-4-2) 600 นายพรณรงค์ สุขศิริ
303-22008 ประวัติพัฒนาการดนตรีไทย        2 (2-0-4) 600 นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรี
303-22002 คอมพิวเตอร์กับดนตรีไทย      2 (1-2-3) 600

นางสาววาสนา  ร่มโพธิ์

นายประภาษ วิสันเทียะ

นายคฑายุทธ  ผาผง

303–22051 การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย 2 (0-4-2) 600 นายยงยุทธ  ไปรสุข
รวม 19 5,700

 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  แขนงวิชาดนตรีไทย

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนเงิน อาจารย์ผู้สอน
300-12001 คณิตศาสตร์และสถิติ                                  3 (3-0-6) 360 นางสาวเพชรัตน์  สูนย์รัมย์
300-13002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) 360 นางพิจิตรา  พลอยเพิ่มพูน
300-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5) 390 นายพิเชษฐ์ อ่อนสำลี
300-21014 การจัดการความรู้            2(2-0-4) 240 นางศุภรัตน์  ทองพานิชย์
303-22012 การบันทึกโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์ 2 (1-2-3) 270

นางสาววาสนา  ร่มโพธิ์

นายประภาษ วิสันเทียะ

นายคฑายุทธ  ผาผง

303-22011 วรรณคดีและการประพันธ์   2 (2-0-4) 240 นายสมพร  ทองสีเขียว
303-22027 ทักษะเพลงไทย 3 2 (0-4-2) 300

นายจักรกฤษณ์ เส็งกลิ่น

นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรี

นายยงยุทธ  ไปรสุข

นายสุเทพ  คงมั่น

303-22032 ปฏิบัติเครื่องสายปี่ชวาหรือปี่พาทย์มอญ         2 (0-4-2) 300 นายกฤษณะ จาตุรัส
303-22020 ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู  3 2 (0-4-2) 300 นายสุเทพ  คงมั่น
รวม 21 2760  

 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  แขนงวิชาดนตรีไทย

ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนเงิน อาจารย์ผู้สอน
300-13001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) 360 นางสาวอารีย์ แก้วคง
300-15001 ผู้นำนันทนาการ 2 (1-2-3) 270 นายธนพจน์ โพสมัคร
300-21008 การวัดและประเมินผลการศึกษา 2 (2-0-4) 240 นางสาวณัฐพัชร ภูพวง
300-21005 การพัฒนาหลักสูตร 3 (3-0-6) 360

นางวนิชา นิติธรรม

 นางศิริพร ภักดีจอหอ

303-22003 การประพันธ์เพลงไทย 2 (2-0-4) 240 นายจักรกฤษณ์ เส็งกลิ่น
303-22014 ทักษะเพลงไทย  5 2 (0-4-2) 300 นายนพเก้า จรรย์นาฏย์
303-22021  ปฏิบัติกลุ่มเครื่องดนตรีไทย  5 2 (0-4-2) 300 นายพรณรงค์ สุขศิริ
303-22031 เครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์หรือเครื่องสาย 2 (0-4-2) 300 นายพรณรงค์ สุขศิริ
303-22029 ทักษะขลุ่ย 1 2 (0-4-2) 300 นายยงยุทธ  ไปรสุข
304-22043 การสอนเมโลเดียน (วิชาเลือกเสรี  2 ) 2 (1-2-3) 270

นางสาววาสนา  ร่มโพธิ์

นายคฑายุทธ  ผาผง

รวม 22 2.940

  

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  แขนงวิชาดนตรีไทย

ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนเงิน อาจารย์ผู้สอน
300-11003  เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (3-0-6) 360 นางสาวกนกทิพย์ ประเสริฐ
300-21011 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2 (2-0-4) 240

นายทูลทองใจ  ซึ้งรัมย์

นางศิริพร ภักดีจอหอ

300-21003 ความเป็นครู 3 (3-0-6) 360 นายอิทธิพัทธ์  ขรึมสันเทียะ
300-21027 การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(2-0-4) 240 นางศุภรัตน์  ทองพานิช
303-22016 ทักษะเพลงไทย  7 2 (0-4-2) 300

นายจักรกฤษณ์ เส็งกลิ่น

นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรี

นายนพเก้า จรรย์นาฏย์

303-22023  ปฏิบัติกลุ่มเครื่องดนตรีไทย 7 2 (0-4-2) 300 นางสาวอศิมาภรณ์  มงคลหว้า
303-22002 การวิจัยด้านดุริยางคศิลป์ 3 (3-0-6) 360 นางสาววาสนา  ร่มโพธิ์
303-22028 ทักษะขิม 2  2 (0-4-2) 300 นางประภา  เที่ยงแช่ม
303-30003 ทักษะอังกะลุง (วิชาเลือกเสรี 3) 2 (0-4-2) 300 นางสาวอศิมาภรณ์  มงคลหว้า
รวม 21 2,760

 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  แขนงวิชาดนตรีไทย

ชั้นปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนเงิน อาจารย์ผู้สอน
300-21014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (0-12-6) 900

นายอิทธิพัทธ์  ขรึมสันเทียะ

นางศุภรัตน์  ทองพานิชย์

  รวม 6 900

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาคีตศิลป์

 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนเงิน อาจารย์ผู้สอน
300-12001 คณิตศาสตร์และสถิติ                                  3 (3-0-6) 360 นางสาวเพชรัตน์  สูนย์รัมย์
300-13002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) 360 นางพิจิตรา  พลอยเพิ่มพูน
300-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5) 390 นายพิเชษฐ์ อ่อนสำลี
300-21014 การจัดการเรียนรู้            2(2-0-4) 240 นางวนิชา นิติธรรม
303-22012 การบันทึกโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์ 2 (1-2-3) 270

นางสาววาสนา  ร่มโพธิ์

นายประภาษ วิสันเทียะ

นายคฑายุทธ  ผาผง

303-22011 วรรณคดีและการประพันธ์   2 (2-0-4) 240 นายสมพร  ทองสีเขียว
303-22036                                                    ทักษะการขับร้องเพลงไทย 3 2 (0-4-2) 300 นางสาวชมพูนุท  ประทุมวงศ์
303-22046 เพลงสักวา 2 (0-4-2) 300 นางสาวชมพูนุท  ประทุมวงศ์
303-22045 ทฤษฎีการขับร้อง 2 (0-4-2) 300 นางสาวชมพูนุท  ประทุมวงศ์
    21 …..  

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย

ชั้นปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนเงิน อาจารย์ผู้สอน
300-21014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (0-12-6) 900

นายอิทธิพัทธ์  ขรึมสันเทียะ

นางศุภรัตน์  ทองพานิชย์

  รวม 6 900