banner10

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ที่  กิจกรรม  วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
1. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน2557  
2. กิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2557   
3. กิจกรรมวันพ่อ 4 ธันวาคม 2557   
4. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557  
5. วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2557  
6. สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 20-21 ธันวาคม 2557   
7. กีฬาภายใน  29 ธันวาคม 2557
8. กำหนดส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557   ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557  
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558  7 มกราคม 2558  
10. สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2557 7-8 มกราคม 2558  
11. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  9 มกราคม 2558  
12. รับสมัครนักเรียนโครงการพิเศษ (โควต้า) ระดับ ม.1 และ ม.4  ภายในวันที่ 10 มกราคม 2558   
13. เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับ ม.2-3  11-13 มกราคม 2558   
14. สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 15 มกราคม 2558  
15. สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4  โครงการพิเศษ (โควต้า) 17 มกราคม 2558  
16. กิจกรรมบริจาคโลหิต 20 มกราคม 2558  
17. กิจกรรมการแสดง เลือดสุพรรณ 21 มกราคม 2558   
18. การแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 23 มกราคม 2558  
19. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 23 มกราคม 2558  
20. แนะแนวสัญจร ณ จังหวัดนครสวรรค์  23 มกราคม 2558  
21. สอบโอเน็ต ม.3  31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558   
22. ตรวจสุขภาพประจำปี ครู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน  3-5 กุมภาพันธ์ 2558   
23. สอบโอเน็ต ม.6 7 กุมภาพันธ์ 2558  
24. งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ 2557 14-22 กุมภาพันธ์ 2558  
25. กำหนดส่งข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557 23-27 กุมภาพันธ์ 2558  
26. สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557  2-4 มีนาคม 2558   
27. สอบ GAT-PAT ม.6 8 มีนาคม 2558  
28. อบรมการลงผลการเรียน และการทำ ปพ 5 ด้วยระบบออนไลน์ 5-6 มีนาคม และ 9-12 มีนาคม 2558   
29. กำหนดส่งผลการเรียนนักเรียน ม.3 และ ม.6  ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2558   
30. กำหนดส่งผลการเรียนนักเรียน ม.1,2 และ ม.4,5 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558  
31. พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 31 มีนาคม 2558  
       

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เว็บลิงค์