ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

          ปีการศึกษา 2560          

                  รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

                      -  รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

 

เว็บลิงค์