bannerinside_cdaat
  •    แบบฟอร์มคำของบประมาณประจำปี 2555 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2554 งบลงทุนงบประมาณ ประจำปี 2554 แจ้งการจัดสรรและตัดโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ แจ้งการจัดสรรและตัดโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับ นักเรียนนักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษาที่ 1/2553 ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มรายการที่ดินสิ่งสร้างตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 255 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่... ขอแจ้งรายการที่ดินสิ่งก่อสร้างตามร่างพระราชบัญ

  •   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง) วิสัยทัศน์ (vision)           “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ.2564” พันธกิจ (mission) จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลป

เว็บลิงค์