bannerinside_cdaat
  • ตุลาคม 2562 พฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562 มกราคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 มีนาคม 2563 หมายเหตุ เดือนมีนาคม ไม่มีการประชุมกำกับติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 19)   

  • - ความเสี่ยงการทุจริต และการป้องกันควบคุม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี 2563  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - รายงานผลการดำเนินกิจกรรม โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 2 เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อต้านการทุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 2 เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อต้านการทุจริต วิทยาล

เว็บลิงค์