• พันธกิจ1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย และคีตศิลป์ไทย ระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานของสถาบันฯ2. สร้างงานวิจัยด้านงานอนุรักษ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย และคีตศิลป์ไทยอย่างมีคุณค่าแก่สังคม3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย และคีตศิลป์ไทย4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่งานด้านนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย และคีตศิลป์ไทย วัตถุประสงค์ 1. ผลิตศิลปินที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญทั้งด้านการแสดง การถ่ายทอด สืบสาน การสร้างสรรค์ และก

  • ปรัชญาคณะศิลปนาฏดุริยางค์ มุ่งมั่นสรรค์สร้างศิลปิน ที่มีความเป็นเลิศรอบรู้สู่การอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ศาสตร์แห่งนาฏดุริยางคศิลป์ วิสัยทัศน์คณะศิลปนาฏดุริยางค์เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ และศิลปินต้นแบบด้านนาฏศิลป์ไทยดนตรีไทยและคีตศิลป์ไทยในระดับชาติ และมุ่งผลิตบัณฑิตด้านศิลปินที่มีศักยภาพทางวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบัน และเป็นที่ยอมรับสู่สังคม

เว็บลิงค์