ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน ครูและอาจารย์)
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ
 •  แบบฟอร์มขอใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 แบบฟอร์มขอใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารของหน่วยภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (bpi.mail.go.th)
 แบบขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่นๆ
 แบบฟอร์มเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 แบบแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ

แบบสำรวจห้องสมุดเครือข่ายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เว็บลิงค์