แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563

เว็บลิงค์