กรรมการสภาสถาบันฯ

รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์

กรรมการสภาสถาบัน

จากรองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์จินตนา สายทองคำ

กรรมการสภาสถาบันจากคณบดี

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม

กรรมการสภาสถาบัน

จากคณาจารย์ประจำ

นายปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย

กรรมการสภาสถาบัน

จากข้าราชการครู

กรรมการสภาวิชาการ

กรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร

เว็บลิงค์