ติดต่อสถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม (วังหน้า)
ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
และ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานอธิการบดี (ศาลายา)
119/19 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์หลัก (ศาลายา) 02-4822176-78 Fax.02-482-2170
เบอร์โทรศัพท์หลัก (วังหน้า) 02-224-4704, 02-224-1408, 02-225-2105
Fax. 02-224-5851

เวลาทำการ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สำนักงานที่ศาลายา) โทร.02-4822177-78
- สำนักงานอธิการบดี เบอร์ตรง 02-4822176, 02-4822177-78 ต่อ 328, 329
- รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ต่อ 333
- รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ต่อ 361
- รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ต่อ 359
- รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ต่อ 360
- รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ต่อ 382
- ผู้ช่วยอธิการบดี  ต่อ 381
- ผู้ช่วยอธิการบดี  ต่อ 383
- ผู้อำนวยการกองกลาง ต่อ 316
- ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ต่อ 365
- ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ต่อ 373
- หน้าห้องอธิการบดี เบอร์ตรง 02-4822179 เบอร์ต่อ 327
- หน้าห้องรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ต่อ 335
- หน้าห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ต่อ 358
- หน้าห้องรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ต่อ 357
- หน้าห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ต่อ 363
- หน้าห้องรองฝ่ายแผนและงบประมาณ ต่อ 380
- ฝ่ายแผนและงบประมาณ เบอร์ตรง 024822174 ,02-4822177-78 ต่อ 370
- ฝ่ายบริหารทั่วไป(ธุรการ) เบอร์ตรง 024822171 Fax.024822170 ,02-4822177-78 ต่อ 300,301,302,303,304
- ฝ่ายการเงินและบัญชี  ต่อ 308,309,310
- ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ต่อ 312,313,314
- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เบอร์ตรง 024822172 ,02-4822177-78 ต่อ 321,323,324,325,326
- ฝ่ายทะเบียนทะเบียนและประมวลผล เบอร์ตรง 024822173 ,02-4822177-78 ต่อ 346
- งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เบอร์ตรง 024822173 ,02-4822177-78 ต่อ 342,343,344
- ฝ่ายนิติกร ต่อ 377,378
- ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เบอร์ตรง 024822172
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เบอร์ตรง 024822173 ,02-4822177-78 ต่อ 351
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ IP Phone : 8201, 8202
- กลุ่มประกันคุณภาพ ต่อ 368
- กลุ่มตรวจสอบภายใน ต่อ 354
- ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ต่อ 368

 

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สำนักงานที่วังหน้า) โทร.02-224-4704 ,02-224-1408,02-225-2105
- โรงละคร-หอศิลป์ วังหน้า ต่อ 101,121,122
- ฝ่ายช่างเทคนิค ต่อ 102,209
- คณะศิลปศึกษา 02-224-1372 ต่อ 214 (FAX) 02-225-2103
- คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 02-225-0197 ต่อ 606 (FAX) 02-225-2103
- คณะศิลปวิจิตร 02-4822187,02-4822186 (FAX) 02-4822188
- โครงการบัณฑิตศึกษา เบอร์ตรง 022245851, 02-224-4704 ,02-224-1408 ต่อ 421
- ศูนย์รักศิลป์ ต่อ 414
- งานสภาสถาบัน ต่อ 412

เว็บลิงค์