ตรวจสอบภายใน

  • ความเป็นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ     การตรวจสอบภายในภาคราชการเริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505 ได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงาน 1 คนหรือหลายคนเป็นผู้ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายของเจ้าของงบประมาณนั้นๆ และตรวจสอบงานด้านอื่นตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นการภายในและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อยเดือนละครั้ง และต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ข้อกำหนดเกี่ยวกับงา

  • • มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ • แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

  • • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

  • • โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน  • บุคลากรงานตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา 1. นายสุรินทร์  วิไลนำโชคชัย    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานตรวจสอบภายใน) 2. นายปานศิริ  มงคลสังข์    นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3. นางสาวชัญญานุช  ยินดีมิตร    นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ4. นางสาวปาริชาติ  บวรพงษ์สกุล    นักวิชาการตรวจสอบภายใน

  • • แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 • แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 • แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)

เว็บลิงค์