วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

             การจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์ในภาคตะวันออกเกิดขึ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) และจากการที่ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ซึ่งนำโดย นายบุญนาค  สายสว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในขณะนั้น ได้มีความห่วงใยเยาวชนของจังหวัดจันทบุรี และ  จังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก ที่อาจหลงใหลไปกับกระแสวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งจะเป็นอันตราย  ต่อสังคมไทยและเป็นส่วนหนึ่งในการทำลายเอกลักษณ์ความมั่น คงของขาติ ด้วยเหตุผลดังกล่าว    ทำให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดหาที่ดินที่เหมาะสมสำหรับจัดตั้งสถานศึกษา  คือ   ที่ดินสาธารณประโยชน์ "ทุ่งพลงเหนือ" เนื้อที่ 50 ไร่ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รับอนุมัติ  ให้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2526 โดยสังกัดกอง  ศิลปศึกษา กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ และเปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตนาฏศิลป์ชั้นต้น ถึงประกาศนียบัตินาฏศิลป์ชั้นสูง

เข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

เว็บลิงค์