สั่งพิมพ์หน้านี้

  ประวัติความเป็นมา    

      วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ประมาณ 35 ไร่    เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2527 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาทางนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ให้แพร่หลายทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติอีกด้วย 
     ในครั้งนั้นกรมศิลปากรได้แต่งตั้ง นายบุญเลิศ ทองสาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง เป็นคนแรก โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง เป็นสำนักงานและห้องเรียนชั่วคราว

เข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง