วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา

          วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเป็นองค์กรทางด้านการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์  ได้ดำเนินการขอจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๑๘  โดยนายสุรินทร์ มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ขอจัดตั้งวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช  ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยให้ความเห็นว่า  จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากในภาคใต้จังหวัดหนึ่งโดยเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย  มีการติดต่อคมนาคมกับจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกและเป็นจังหวัดที่ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน  สมควรที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืนและควรขยายการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านดุริยางค์  นาฎศิลปไทยและพื้นเมืองให้แพร่หลายมากขึ้น

          นายแพทย์บุญสม  มาร์ติน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  ได้ลงนามประกาศจัดตั้งวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๑  โดยนายเดโช  สวนานนท์  อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นได้อนุมัติให้เปิด  “วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช”  ในปีการศึกษา  ๒๕๒๑  เปิดทำการสอนวันแรกในวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๒๑ ซึ่งต้องอาศัยอาคารเรียนพระปริยัติธรรม และอาคารพิพิธภัณฑ์ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นอาคารเรียนชั่วคราวเนื่องจากอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ  อยู่ในระหว่างการก่อสร้างจนสามารถเข้าไปทำการเรียนการสอนในสถานที่ปัจจุบัน  ณ  บริเวณวัดโพธิ์  ( ร้าง ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าเรือ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๓

เข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช

เว็บลิงค์