กรรมการสภาสถาบันฯ

กรรมการสภาวิชาการ

กรรมการสภาวิชาการว่าง

กรรมการสภาวิชาการ

กรรมการสภาวิชาการว่าง

กรรมการสภาวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญใจ คงถาวร

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง

กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเชาวลิต สุนทรานนท์

กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์

กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ มานพ วิสุทธิแพทย์

กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร

เว็บลิงค์