bannerinside_fda

“พัฒนศิลป์เกมส์” ครั้งที่ 2

 

12654518 1040701319305437 1673499490617187670 n

 

เชิญชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ “พัฒนศิลป์เกมส์” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา จ.นครปฐม

 Screen Shot 2559 02 03 at 3.25.26 PM

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัย ช่างศิลป ทุกแห่ง จัดโครงการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ครั้งที่ 2 “พัฒนศิลปเกมส์” ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ฝึกทักษะการ ท างานร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษา สร้างความสามัคคีในหมู่ คณะ สร้างความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและพัฒนา ภาวะผู้นำ ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจาก ยาเสพติด

2 กุมภาพันธ์ 2559

เว็บลิงค์