bannerinside_fda

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑

เรื่อง การพัฒนานาฏศิลป์สร้างสรรค์ในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๐
ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

108354

23 กุมภาพันธ์ 2560

เว็บลิงค์