bannerinside_fda

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

18516449 1426477054080003 430135088 o (1)

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

****************************************************************************

08.00 – 08.50 น.    นักศึกษาลงทะเบียนรับเอกสาร

08.50 – 09.00 น.     คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกัน ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

09.00 –09.20 น.     พิธีเปิดงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

                                      - ประธาน (รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                     - รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์) กล่าวรายงาน

                             - ประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

09.20 – 09.30 น.    ชมวีดีทัศน์แนะนำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

09.30 – 10.00 น.    รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิพันธ์ พานิช)  แนะนำเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน

                            การลงทะเบียนและการวัดผลการศึกษา

10.00 – 10.30 น.    รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์)

                            แนะนำเรื่องงานกิจการนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา การให้บริการด้านต่างๆ ทุนการศึกษาและสวัสดิการต่างๆ

10.30 – 11.00 น.    หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาวจำลอง แจ่มนาม) ให้คำแนะนำเรื่องช่องทางการติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร 

11.00 – 11.30 น.    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล (นางแสงแข โคละทัต) ให้คำแนะนำเรื่องการลงทะเบียน แบบ Online

11.30 - 12.00 น.     เจ้าหน้าที่งานกู้ยืมเพื่อการศึกษา (นางสาวณิชชา มณีวาส) ให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน                                                             

13.00 – 14.30 น.      หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา (นางสาวณัฏฐา ระกำพล) ให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

14.30 – 15.00 น.     สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

15.00 – 15.10 น.     คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา พบปะน้องใหม่

15.10 - 15.50 น.      คณบดีแต่ละคณะพบนักศึกษา (คณะศิลปศึกษา พบนศ.ที่ชั้น 5 อาคารคณะศิลปศึกษา)

                             (คณะศิลปนาฏดุริยางค์ พบนศ.ที่ห้องสีส้ม) และ(คณะศิลปวิจิตรพบนศ.ที่โรงละครวังหน้า)

15.50 – 19.00 น.     กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

* หมายเหตุ       

1.  กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2.  นักศึกษาแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ *(นำเสื้อยืดสีดำ กางเกงวอร์ม และรองเท้าผ้าใบมาเปลี่ยนด้วย)

3.  มีการถ่ายทอด Video Conference กิจกรรมไปยังห้องเรียนเครือข่ายตั้งแต่พิธีเปิด เวลา 09.00 น. – 14.30 น. 

 

16 พฤษภาคม 2560

เว็บลิงค์