bannerinside_fda

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอแสดงความยินดีกับคณาจาร์ทั้งสามท่านที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ท่านคือ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  สายทองคำ (คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์) 2.รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ)  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนาฏศิลปไทยคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญใจ  คงถาวร (รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์)

  • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น.พิธีไหว้ครูสามัญ ณ โรงละครแห่งชาติ เวลา 09.30 น. พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ณ โรงละครแห่งชาติพิธีไหว้ครูดุริยางค์ไทย ณ โรงละครวังหน้า พิธีไหว้ครูทัศนศิลป์ ณ พระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส

  • กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ***********************************************************************เวลา 08.00 – 08.50 น. นักศึกษาลงทะเบียน รับเอกสารและดนตรีไทยบรรเลง เวลา 08.50 – 09.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกัน ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เวลา 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - ประธาน (นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ) อธิการบดี

  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ พร้อมวันเวลา และหลักฐานการรายงานตัว อ่านให้ละเอียด เพื่อสิทธิประโยชน์ของนักศึกษา รายละเอียด

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบที่๒) คณะศิลปนาฏดุริยางค์  

เว็บลิงค์