ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะรถบัส หมายเลขทะเบียน 40 -0171 กาฬสินธุ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ  จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะรถบัส หมายเลขทะเบียน  40 -0171 กาฬสินธุ์

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:

เว็บลิงค์