bannerinside_cdanr

การรับสมัครนักเรียนระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

       วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประสงค์รับสมัครนักเรียนระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.๑) และประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ (ปวช. ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งนี้วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสี เปิดรับสมัครนักเรียน จำนวน ๒ รอบ ดังนี้

                       รอบโควตา รับสมัครระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

                       รอบทั่วไป  รับสมัครระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

         รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และหากนักเรียนหรือผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เลขที่ ๔๔๔ ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ - ๔๖๕๑๕๒ ในวันและเวลาราชกาล หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://cdanr.bpi.ac.thhttp://www.facebook.com/cdanr.bpi ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

                      รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

                          นายธนพจน์  โพสมัคร      หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ - ๖๒๘๑๗๓๐

                      หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

                          นางสาววิภาพร ฝ่ายเพีย    หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒ - ๕๔๑๗๑๖๕

 

          จีงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เว็บลิงค์